نویسنده = جلیل بادام فیروز
تعداد مقالات: 1
1. سنجش اثرهای تغییر کاربری زمین و برآورد هزینه‌های اتلاف ظرفیت ذخیره‌سازی و ترسیب کربن در سرزمین جنگلی هیرکانی با استفاده از مدل InVEST

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 293-316

جلیل بادام فیروز؛ اردوان زرندیان؛ رویا موسی زاده؛ سیده بهاره عظیمی