نویسنده = عارفه رحیمی نصب
تعداد مقالات: 1
1. اثر مبدأ بذر بر جوانه‌زنی و مورفولوژی بذر و نونهال‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 249-262

عارفه رحیمی نصب؛ آفاق تابنده ساروی