تصمیم‌گیری مدیریت جنگل با استفاده از رویکردهای برنامه‌ریزی آرمانی و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی در جنگل‌های هیرکانی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد جنگلداری و برنامه ریزی جنگل، دانشگاه فرایبورگ، فرایبورگ، آلمان

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین سطح بهینه موجودی در جنگل‌های ایران است. در این مطالعه، از مدل برنامه‌ریزی آرمانی جهت محاسبه حجم بهینه گونه‌های مختلف با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی استفاده گردید. در این روش چندین هدف در فرآیند تصمیم‌گیری جهت رسیدن به حداکثر ارزش خالص فعلی، ترسیب کربن و اشتغال مدنظر قرار گرفت. از تحلیل رگرسیون جهت تعیین مدل رویش جنگل استفاده شد. همچنین از معادلات آلومتریک برای تعیین مقدار ترسیب کربن استفاده شد. سپس میانگین قیمت مورد انتظار با استفاده از قیمت چوب و هزینه‌های بهره‌برداری جهت تعیین ارزش خالص فعلی برآورد گردید. برای وزن دهی اهداف و تعیین موجودی بهینه در جنگل، از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی و نظر متخصصین با استفاده از پرسشنامه استفاده شد. بر اساس نتایج، حجم  بهینه برای راش 2/256 مترمکعب در هکتار، ممرز 2/61 مترمکعب در هکتار، بلوط 8/38 مترمکعب در هکتار، توسکا 4/20 مترمکعب در هکتار و سایر گونه‌ها 4/20 مترمکعب در هکتار به دست آمد. همچنین  نتایج نشان داد که حجم بهینه کل 005/397 مترمکعب در هکتار محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forest management decision making using goal programming and fuzzy analytic hierarchy process approaches in Hyrcanian mixed forests

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Soma Etemad 1
  • Solyman Limaei 2
  • Rasoul Yousefpour 3
1 Ph.D. student of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran
2 Associate Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran
3 Assistant Prof., Department of Forestry Economics and Forest Planning, University of Freiburg, Freiburg, Germany
چکیده [English]

The aim of this research is to determine the optimal stock level in Hyrcanian forest of Iran. In this study, a goal programming techniques was used in order to estimate the optimal stock level of different tree species considering economics, environmental and social issues. Multiple objectives in the process of decision making were considered to maximize the net present value, carbon sequestration and labor. Regression analysis was used to develop a forest growth model. In addition, an allometric function was used to determine the amount of carbon sequestration. Expected mean price is estimated using wood price and variable harvesting costs to determine the net present value of forest harvesting. The fuzzy analytic hierarchy process is applied to determine the weights of goals using questionnaires filled by experts in order to determine the optimal stock level. Results showed that the optimal volumes were 256.2 m3⋅ha-1, 61.2 m3⋅ha-1, 38.8 m3⋅ha-1, 20.4 m3⋅ha-1 for, and 20.4 m3⋅ha-1 for beech, hornbeam, oak, alder and the other species, respectively. Furthermore, the results indicated that the total optimal volume is 397.005 m3⋅ha-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • carbon sequestration
  • Shafaroud forests
  • multipurpose forest management