بررسی خصوصیات اکوفیزیولوژی راش شرقی در چهار رویشگاه مختلف جنگلهای هیرکانی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانشیار، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه شهیدبهشتی تهران، تهران، ایران

چکیده

جنگل­های خالص و آمیخته راش (Fagus orientalis Lipsky) مهم­ترین جنگل­های راش ناحیه خزری ایران و متعلق به دوران سوم زمین شناسی است که از آستارا تا گرگان گسترش دارد. هدف از انجام این تحقیق، سنجش میزان تحت تنش کم­آبی بودن درختان مادری در رویشگاه اصلی در وسط تابستان با مقایسه میزان سه آنزیم مهم پاسخ به این تنش و رنگیزه­های فتوسنتزی در رویشگاه­های مورد مطالعه است. جهت انجام این تحقیق با توجه به پراکنش راش شرقی چهار رویشگاه با میزان بارندگی و اقلیم متفاوت در استان­های گیلان، مازندران و گلستان جهت نمونه­برداری انتخاب شدند. نمونه­برداری در هر منطقه از برگ پانزده درخت مادری انجام شد و سپس آنزیم­های پراکسیداز، کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز و رنگیزه­های کلروفیلی شامل کلروفیل a، b، کل و کارتنوئید مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که جمعیت­های درختان مادری راش در کلیه مناطق مورد مطالعه، دارای فعالیت آنتی­اکسیدانی متفاوتی بوده و در این بین منطقه شصت کلاته که کمترین میزان بارندگی را نسبت به سایر مناطق داشت دارای سطوح بالاتر آنزیم­های پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز بود. همچنین کلیه مناطق مورد مطالعه دارای میزان کلروفیل a متفاوت بودند به­طوری­که جمعیت­های شصت­کلاته و سپس خیرود بالابند دارای کمترین میزان کلروفیل می باشند. نتایج همبستگی نیز حاکی از ارتباط معنی­دار مثبت بین میزان کلروفیل a و میزان بارندگی مناطق مورد مطالعه است. همچنین میزان کلروفیل a و آنزیم­های پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز به عنوان صفات موثر و معنی­دار در پاسخ به خشکی درختان مناطق مورد مطالعه معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the ecological characteristics of Fagus orientalis Lipsky in four different sites of Hyrcanina forests

نویسندگان [English]

  • Zohre Saeedi 1
  • Davood Azadfar 2
  • Khosro Sagheb Talebi 3
  • Masoud Tohidfar 4
1 PhD graduated in Forest Science, Forest Science Faculty, Gorgan University of Agricultural Science and Natural resources, Gorgan, Iran
2 Associate professor, Forest Science Faculty, Gorgan University of Agricultural Science and Natural resources, Gorgan, Iran
3 Associate Professor in Research, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Pure and mixed forests of Fagus orientalis Lipsky are the most important forests in the Caspian region of Iran and belong to the third geological period. The aim of this study was to measure the amount of dehydration stress in native trees in the middle of summer by comparing the three important enzymes response to this stress and photosynthetic pigments in the studied habitats. In order to carry out this research, four habitats in Guilan, Mazandaran and Golestan provinces were selected for sampling. From each region, 15 mother trees were selected. Peroxidase enzymes, catalase and ascorbate peroxidase and chlorophyll pigments including chlorophyll a, b, total and carotenoids were measured. The results of this study showed that Fagus populations in all regions had different antioxidant activity at the peak of drought stress in the middle of summer, so that the population of Shastkalateh with the least rainfall compared to other areas, had higher levels of peroxidase and ascorbate peroxidase enzymes. Also, all regions of the study had a different chlorophyll a content, so that the populations of Shastkalateh and then Up land kheyrood had the lowest chlorophyll content. The correlation results indicate a significant positive correlation between chlorophyll a and rainfall in the studied areas. Chlorophyll a, peroxidase enzymes and ascorbate peroxidase were also identified as effective and significant traits in response to drought stress in the studied areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascorbate peroxidase
  • Catalase
  • Chlorophyll pigments
  • Fagus orientalis
  • Peroxidase