اثر تنظیم‌کننده‌های رشدی گیاهی مختلف بر ریزازدیادی آردوج (Juniperus foetidissima Willd.)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ایران.

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ایران

4 دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

چکیده

آردوج از گونه‌های سوزنی‌برگ اختصاصی جنگل‌های ارسباران بوده و تکثیر پایه‌های آن از طریق جنسی مشکل است. این پژوهش با هدف بهینه سازی تکثیر درون شیشه آردوج تحت تیمارهای مختلف پرآوری و ریشه زایی انجام شد. نمونه‌های گیاهی مورد نیاز از شاخه‌های یک‌ساله سالم و جوان پایه‌های این‌گونه از جنگل‌های ارسباران جمع‌آوری شد. ریزنمونه‌ها پس از طی مراحل ضد‌عفونی سطحی در محیط کشت پایه MS حاوی 30 گرم در لیتر ساکارز و 6 گرم در لیتر آگار جهت استقرار منتقل شدند. برای باززایی مستقیم از تیمار تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی BAP، KIN و TDZ در 4 سطح (0، 1، 3، 5 میلی‌گرم در لیتر) به‌صورت مجزا و یا در ترکیب با IAA در سه سطح (0، 1/0 و 5/0 میلی‌گرم در لیتر) استفاده گردید. همچنین به‌منظور بررسی ریشه‌زایی در آردوج، شاخساره‌هایی با ارتفاع بیش از یک سانتی‌متر در محیط‌های کشت پایه OM، MS، DKW،WPM ، MS 2/1 و MS 4/1 حاوی IBA (نیم میلی‌گرم در لیتر) کشت شدند. در این مطالعه شاخص‌های درصد زنده‌مانی، درصد باززایی، تعداد شاخساره، طول شاخساره و درصد ریشه‌زایی مطالعه شد. این پژوهش به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا و داده‌ها با استفاده از آزمون تجزیه واریانس دوطرفه مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند. در بین تیمارهای تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی، حداکثر تولید شاخساره (82/3، 78/2 و 67/1 شاخساره در هر ریزنمونه) به ترتیب در محیط کشت MS تکمیل‌شده با 1 میلی‌گرم در لیتر BAP و 1/0 میلی‌گرم در لیتر IAA، 3 میلی‌گرم در لیتر کینتین و 3 میلی-گرم در لیتر تیدیازورون(TDZ) به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of different plant growth regulators on micropropagation of Juniperus foetidissima Willd

نویسندگان [English]

  • Ayoub Fathollahi Qarachoboogh 1
  • Ahmad Alijanpour 2
  • Bahman Hosseini 3
  • Abbas Banj Shafiei 4
1 Ph.D. student of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Iran
2 Associate Professor, Forestry department, Faculty of Agricalture and Natural Resources, Urmia University, Iran
3 Associate Professor, Horticultural Department, Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran
4 Urmia University
چکیده [English]

Foetid juniper (Juniperus foetidissima Willd.) is one of Arasbaran forests coniferous endemic species that its sexual reproduction are difficult. This research was carried out with the aim of optimizing In Vitro proliferation of J. foetidissima under various proliferations and rooting treatments. For this purpose, the plant samples were collected of healthy and young annual branches of this species without symptoms of disease and deficiency from Arasbaran forests. After surface disinfection, the explants were transferred to establishment MS basal media fortified with 30 g / l sucrose and 6 g / l Agar. In order to test micro propagation, well established explants were treated with BAP, KIN and TDZ growth regulators at 4 levels (0, 1, 3, 5 mg / l) individually or in combination with IAA at three levels (0, 0.1 and 0.5 mg / l). Various parameters such as survival percentages, regeneration percentage, number of shoots and shoot length were considered. Also in order to survey rooting in J. foetidissima, shoots over 1 cm height were cultured in OM, MS, DKW, WPM, 1/2 MS and 1/4 MS media containing IBA (0.5 mg/l) and rooting percentage was recorded. This experiment was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design and data were analyzed using two-way GLM. Results revealed that, there was a significant difference at 5% level between different experimental treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Juniperus foetidissima
  • Micro propagation
  • Plant Growth Regulators
  • Rooting