دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 193-299 
4. تعیین و تشخیص خودکار تاج درخت در تصویر دیجیتال UltraCam-D

صفحه 241-256

علیرضا صالحی؛ معصومه گمرکی؛ زهرا عزیزی؛ حامد صادقیان