نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ترکیب گونه های علفی زیر آشکوب در جنگلکاری با گونه های پهن برگ و سوزنی برگ و رابطه آن با عوامل خاکی

دوره 1، شماره 2، آبان 1394، صفحه 155-166

مهدی حیدری؛ نقی شعبانیان؛ منیر زینی وند زاده؛ جواد میرزایی


2. پراکنش مکانی گونه های چوبی در جنگل های زاگرس شمالی (پژوهش موردی: جنگل های هواره خول)

دوره 1، شماره 1، تیر 1394، صفحه 17-29

سروش ذبیح الهی؛ نقی شعبانیان؛ منوچهر نمیرانیان؛ مهدی حیدری