نویسنده = منیر زینی وند زاده
تحلیل ترکیب گونه های علفی زیر آشکوب در جنگلکاری با گونه های پهن برگ و سوزنی برگ و رابطه آن با عوامل خاکی

دوره 1، شماره 2، آبان 1394، صفحه 155-166

مهدی حیدری؛ نقی شعبانیان؛ منیر زینی وند زاده؛ جواد میرزایی