نویسنده = وحید اعتماد
انباشت خشکه دارهای خرد در فاز کاهش پایه ها در مراحل تکاملی توده های آمیخته راش

دوره 1، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 351-361

مرتضی مریدی؛ مهرداد ملکشاهی؛ وحید اعتماد؛ کیومرث سفیدی