نویسنده = رامین نقدی
بهره‌برداری بقایای حاصل از هرس درختان و تخصیص بهینه آنها در صنایع تخته خرده چوب

دوره 7، شماره 3، آذر 1400، صفحه 343-358

10.30466/jfrd.2021.121095

نجیبه گیلانی پور؛ اکبر نجفی؛ رافائله اسپینلی؛ رامین نقدی


بررسی ویژگی های فیزیکی خاک 11 سال پس از ساخت جوی-پشته بر روی مسیرهای چوبکشی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 169-182

10.30466/jfrd.2021.121054

مهسا هاشمی؛ مهرداد نیکوی؛ علی صالحی؛ رامین نقدی


ارزیابی تخریب روسازی در محل قوس‌های جاده جنگلی درجه دو (بررسی موردی: حوزه آبخیز 11 شاندرمن)‏

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 249-261

10.30466/jfrd.2020.53081.1499

پوراندخت قویدل؛ رامین نقدی؛ اسماعیل قجر؛ مهرداد میرزایی