نویسنده = �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تخریب روسازی در محل قوس‌های جاده جنگلی درجه دو (بررسی موردی: حوزه آبخیز 11 شاندرمن)‏

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 249-261

10.30466/jfrd.2020.53081.1499

پوراندخت قویدل؛ رامین نقدی؛ اسماعیل قجر؛ مهرداد میرزایی