نویسنده = کیومرث محمدی سمانی
تأثیر نوع دام و شدت چرا بر ترکیب و تنوع پوشش گیاهی در جنگل‌های آرمرده شهرستان بانه

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 213-234

10.30466/jfrd.2021.121026

سیران خون سیاوشان؛ زاهد شاکری؛ کیومرث محمدی سمانی؛ حسین معروفی