نویسنده = ���������������� ������
اثر ترکیبات بیولوژیک و برخی قارچ‌کش‌ها در مبارزه با عامل بیماری ذغالی بلوط (Biscogniauxia mediterranea) در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 343-360

محمدرضا کاووسی؛ رضا یاوریان؛ الله وردی محمدزاده؛ جلیل کرمی