نویسنده = مجید لطفعلیان
اثر خاکستر مازاد‌ مقطوعات در بهبود برخی خواص خاک شیروانی خاک‌ریزی جاده جنگلی

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 367-380

10.30466/jfrd.2020.120897

دنیا الغوثی؛ مجید لطفعلیان؛ مهران نصیری؛ محمد اسماعیل پور


مقایسه روش‌های اصلاح کوبیدگی خاک در مسیرهای چوبکشی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 59-71

مجید لطفعلیان؛ آیدین پارساخو؛ مریم صادقی؛ نسترن نظریانی