نویسنده = علیرضا صالحی
نقش گونه‌های پرستار در استقرار زادآوری طبیعی در جنگل‌های زاگرس جنوبی (جنگل وزگ، ‏یاسوج)‏

دوره 8، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 27-41

10.30466/jfrd.2021.53722.1554

محمد امین سادات؛ سهراب الوانی نژاد؛ علیرضا صالحی؛ یوسف عسکری؛ پرویز غلامی


پیش‌بینی تغییرات پوشش جنگلی منطقه بویراحمد با استفاده از مدل Geomod

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 463-476

10.30466/jfrd.2020.120865

فاطمه نوذری؛ علیرضا صالحی؛ محسن آرمین؛ محسن فرزین


کارایی روش‌های زمین‌آمار در پهنه‌بندی احتمال حضور زادآوری بلوط ایرانی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 137-151

10.30466/jfrd.2019.120692

شیرین علیزاده؛ علیرضا صالحی؛ محمدرضا میرزایی