نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب در جنگل های بلوط فارس

دوره 6، شماره 4، دی 1399، صفحه 715-729

10.30466/jfrd.2020.120880

سید مهدی حشمت الواعظین؛ طوبی روستا؛ علی اکبر نظری سامانی؛ منصور زیبایی؛ پدرام عطارد؛ سید کاظم بردبار