نویسنده = محسن فرزین
پیش‌بینی تغییرات پوشش جنگلی منطقه بویراحمد با استفاده از مدل Geomod

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 463-476

10.30466/jfrd.2020.120865

فاطمه نوذری؛ علیرضا صالحی؛ محسن آرمین؛ محسن فرزین