نویسنده = ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوهای بازانتقال فصلی عناصر غذایی در سوزن و سرشاخه‌های کاج بروسیا

دوره 6، شماره 4، دی 1399، صفحه 645-659

10.30466/jfrd.2020.120881

الهام مال اسدی؛ بابک پیله ور؛ زهرا میرآزادی