کلیدواژه‌ها = هیدرات‌های کربن
مقدار هیدرات های کربن و پرولین برگ درخت چنار، در شرایط تنش آلودگی هوا (پژوهش موردی: شهرستان ارومیه)

دوره 1، شماره 2، آبان 1394، صفحه 109-122

نگار امیدی؛ نسرین سیدی؛ عباس بانج شفیعی؛ ناصر عباسپور