کلیدواژه‌ها = قطعه مدیریت‌شده
اثر مدیریت جنگل بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل خلیل محله - بهشهر

دوره 1، شماره 2، آبان 1394، صفحه 167-180

شهره کاظمی؛ سید محمد حجتی؛ اصغر فلاح؛ محیا تفضلی