کلیدواژه‌ها = Tachinidae
معرفی مگس های تاکینید پارازیتویید جوانه‌خوار بلوط (.Tortrix viridana L) در استان کردستان

دوره 1، شماره 3، بهمن 1394، صفحه 221-230

صلاح الدین کمانگر؛ فرناز سیدی صاحباری؛ حسین لطفعلی زاده