کلیدواژه‌ها = ماده آلی
تغییرات کربن، نیتروژن خاک و پایداری خاکدانه تحت تاثیر کاربری‌های مختلف زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.30466/jfrd.2021.53919.1577

سید محمد حجتی؛ مریم اسدیان؛ محسن محمدزاده؛ مهدی نادی