کلیدواژه‌ها = تکامل توده
پویایی خشکه دارها در مراحل تحولی جنگل‌های آمیخته راش

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 17-32

کیومرث سفیدی؛ محمد رضا مروی مهاجر


انباشت خشکه دارهای خرد در فاز کاهش پایه ها در مراحل تکاملی توده های آمیخته راش

دوره 1، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 351-361

مرتضی مریدی؛ مهرداد ملکشاهی؛ وحید اعتماد؛ کیومرث سفیدی