کلیدواژه‌ها = نفوذپذیری
بررسی ویژگی های فیزیکی خاک 11 سال پس از ساخت جوی-پشته بر روی مسیرهای چوبکشی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 169-182

10.30466/jfrd.2021.121054

مهسا هاشمی؛ مهرداد نیکوی؛ علی صالحی؛ رامین نقدی