کلیدواژه‌ها = پراکنش ریشه
مقایسۀ ویژگی‌های زیست‌فنی ریشه گونه‌های زبان‌گنجشک (Fraxinus excelsior) و نوئل (Picea abies) جنگلکاری‌شده

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 237-247

مرضیه اسماعیلی؛ احسان عبدی؛ محمد جعفری؛ باریس مجنونیان