کلیدواژه‌ها = اجتماعی- اقتصادی
ارزیابی وضعیت تنوع زیستی، شکل زیستی و کورولوژی در گروه‌های اکولوژیک منطقه رویشی دنا

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 435-447

سید معین الدین زمانی؛ رقیه ذوالفقاری؛ سهراب الوانی نژاد