کلیدواژه‌ها = رگرسیون لجستیک
مدل‌سازی احتمال جست‌دهی برودار در توده‌های جست‌زاد زاگرس مرکزی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 107-120

10.30466/jfrd.2020.120834

حمدالله صادقی؛ علی سلطانی؛ صالح کهیانی


ارتباط بیماری زغالی با عوامل رویشگاهی در جنگل‌های کاکاشرف شهرستان خرم‌آباد

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 419-434

10.30466/jfrd.2019.120785

محمد رستمیان؛ محمد رضا کاوسی؛ عیدی بازگیر؛ منوچهر بابانژاد


مدل‌سازی خشکیدگی درختان بلوط ایرانی تحت تأثیر عوامل فیزیوگرافی در جنگل‌های دالاب ایلام

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 329-342

10.30466/jfrd.2019.120731

مهرداد میرزایی؛ امیراسلام بنیاد؛ رضا اخوان؛ رامین نقدی