کلیدواژه‌ها = عوامل رویشگاهی
ارتباط بیماری زغالی با عوامل رویشگاهی در جنگل‌های کاکاشرف شهرستان خرم‌آباد

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 419-434

10.30466/jfrd.2019.120785

محمد رستمیان؛ محمد رضا کاوسی؛ عیدی بازگیر؛ منوچهر بابانژاد