کلیدواژه‌ها = لاجیت مختلط
کاربرد رهیافت آزمون انتخاب در برآورد ارزش کل اقتصادی جنگل‌های ارسباران

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 449-467

10.30466/jfrd.2019.120787

مریم حق جو؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیش بهار؛ مرتضی مولایی