کلیدواژه‌ها = شاخص کلارک-ایوانز
توصیف ویژگی‌های ساختاری جنگل‌های بلوط دارمازو (Quercus infectoria) در جنگل‌های شینه‌قلایی لرستان‌

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 153-164

10.30466/jfrd.2020.120854

کیومرث سفیدی؛ زهرا حیدری؛ علی اشرف سلطانی؛ رحیم ملک نیا