کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های کمی و کیفی
بررسی برخی از مشخصات ساختاری توده‌های جنگلی کران‌رودی ارس

دوره 6، شماره 2، تیر 1399، صفحه 277-293

10.30466/jfrd.2020.120863

ایرج عطائی گیکلو؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی