دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 131-271 
ویژگی‌های ساختاری توده‌های جنگلی شاخه‌زاد در جنگل فندقلوی اردبیل

صفحه 223-239

اشرف آقابراتی؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ وحید اعتماد؛ کیومرث سفیدی