دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آذر 1397 
اثر نانو مواد +CBR بر مقاومت مکانیکی و خواص شیمیایی رواناب جاده جنگلی

صفحه 289-301

مجید لطفعلیان؛ امیر سوادکوهی؛ آیدین پارساخو؛ سمیه کرمی راد


مدل‌سازی آشفتگی مکانی جنگل با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین در پارک ملی گلستان

صفحه 303-317

ماهان قربانی؛ علی اصغر درویش صفت؛ بهمن جباریان امیری؛ ماریا باقری


اثر آبیاری و سایه بر زی‌توده، سطح برگ و شادابی نهال تادار (Celtis caucasica Willd.)

صفحه 331-345

اسعدی فاطمه؛ وحید اعتماد؛ غلامحسین مرادی؛ اصغر سپهوند


برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از طیف‌سنجی بازتابی

صفحه 347-361

فاطمه موسوی؛ احسان عبدی؛ عباس قلندرزاده؛ حسینعلی بهرامی؛ باریس مجنونیان؛ سهام میرزایی