نویسنده = عبدالرضا کرباسی
تعداد مقالات: 1
1. تنوع مرفولوژیکی و ترکیب ذرات آلاینده‌ هوا، ترسیب‌شده بر برگ‌ درختان چنار، نارون و اقاقیا در تصاویر میکروسکوپ‌ الکترونی‌

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 247-263

سارا عباسی؛ سید محسن حسینی؛ نعمت اله خراسانی؛ عبدالرضا کرباسی