راهنمای نویسندگان

- برای دریافت جدیدترین راهنمای نگارش مقالات مجله مربوط به سال 1397 اینجا را مشاهده کنید.

- برای دریافت نمونه مقاله تنظیم شده مطابق با راهنمای نگارش مقالات مجله، اینجا را مشاهده کنید.

- برای دریافت نمونه فایل مشخصات نویسندگان، اینجا را مشاهده کنید.

- برای دریافت فرم تعهدنامه مجله، اینجا را مشاهده کنید.

 

روش نگارش و ارسال مقاله

رعایت نکات زیر در نگارش مقاله­ های ارسالی ضروری است.

- مقاله‌های پژوهشی مرتبط با  این مجله که به زبان فارسی نوشته شده و برای نخستین بار منتشر می‌شوند، جهت چاپ در هیئت تحریریه مجله مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

- تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه به همراه امضای کلیه نویسندگان الزامی است (بر اساس فایل نمونه در تارنمای مجله).

- درصورتی‌که مقاله حاصل پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد و رساله دکتری باشد، ذکر اسامی کلیه نویسندگان (دانشجو، استادان راهنما و مشاور) و تأیید تعهدنامه توسط آن‌ها الزامی است.

- در فایلی جداگانه، نام کامل کلیه مؤلفان، مرتبه علمی (کارشناس، مربی، استادیار، دانشیار یا استاد)، ارگان مربوطه، شهر محل اقامت، آدرس پست الکترونیک (E-mail)، به‌صورت فارسی و انگلیسی درج و همراه فایل اصلی مقاله ارسال شود (بر اساس فایل نمونه در تارنمای مجله). بدیهی است امکان تغییر نویسندگان مقاله (شامل تغییر ترتیب نویسندگان و یا اضافه و کم نمودن آنها) پس از ارسال مقاله به هیچ عنوان میسر نخواهد بود.

- نام نویسنده مسئول و مکاتبه کننده صراحتاً مشخص شود.

- متذکر می‌شود در فایل اصلی مقاله از آوردن اسامی نویسندگان خودداری شود.

کلیات

- مقالات ارسالی باید علمی باشد.

- نام فایل مقاله، صفحه مشخصات نویسندگان و تعهدنامه به لاتین نوشته شود و شامل اسامی نویسندگان نباشد.

- مقاله در کاغذ A4 تحت نرم‌افزار Word (فقط با پسوند docx) با حاشیة 5/2 سانتیمتر از چهار طرف تایپ و ذخیره شود.

- تعداد صفحات مقاله بیشتر از 12 صفحه نباشد.

- فایل اصلی به ترتیب شامل باشد:

* عنوان مقاله (حداکثر 12 کلمه)

* چکیده فارسی (حداقل 150 و حداکثر 250 واژه که باید در یک پاراگراف پیوسته نگارش یابد)

* واژه‌های کلیدی (سه تا شش واژه و به ترتیب حروف الفبا و تکرار واژه­ های موجود در عنوان مقاله نباشند)

* مقدمه (شامل اهمیت، فرضیه، هدف و پیشینه پژوهش)

* مواد و روش‌ها (شامل مواد و وسایل به­کار گرفته‌شده، مشخصات منطقة مورد بررسی، شیوه اجرای پژوهش، طرح آماری، روش‌های شناسایی و تجزیه­وتحلیل داده‌هاست)

* نتایج (در این بخش تمامی یافته‌های کمی و کیفی شامل جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها ارائه می‌گردند)

* بحث (شامل تحلیل و تفسیر یافته‌ها و مقایسه با نتایج سایر پژوهش‌ها و نتیجه‌گیری کلی است، نقدها و پیشنهادها می‌توانند در صورت نیاز در این بخش ارائه شوند.)

* تشکر و قدردانی (اختیاری)

* منابع (با عنوان References)

* عنوان انگلیسی مقاله

* چکیدۀ انگلیسی (با عنوان Abstract که معادل چکیده فارسی باشد)

* واژه­های کلیدی به انگلیسی (با عنوان Keywords).

جزئیات بخش­ های مختلف مقاله به شرح زیاد است:

- عنوان مقاله وسط‌چین، با نوع و اندازۀ قلم فارسی B Lotus 13 و پررنگ (Bold) و نوع و اندازۀ قلم انگلیسی Times New Roman 11 و پررنگ

- تیترهای اصلی مقاله شامل چکیده، واژه­های کلیدی، مقدمه، مواد و روش­ها، نتایج، بحث و سپاسگزاری (در صورت لزوم) با نوع و اندازۀ قلم فارسی B Lotus 13 و پررنگ (Bold)

- تیترهای فرعی با نوع و اندازۀ قلم فارسی B Lotus 12 و پررنگ و نوع و اندازۀ قلم انگلیسی Times New Roman 10 و پررنگ.

- فاصله خطوط و پاراگراف­ها Single باشد.

- چکیده با یک خط فاصله از عنوان مقاله تایپ شود.

- متن چکیده با نوع و اندازۀ قلم فارسی B Lotus 13 و نوع و اندازۀ قلم انگلیسی Times New Roman 11 باشد.

- سطر اول چکیده دارای تورفتگی به‌اندازۀ 7/0 سانتی­متر باشد.

- واژه­های کلیدی با یک خط فاصله از چکیده و مقدمه تایپ شوند (با اندازۀ قلم فارسی B Lotus 13 و نوع و اندازۀ قلم انگلیسی Times New Roman 11).

- متن اصلی مقاله با نوع و اندازۀ قلم فارسی B Lotus 13 و نوع و اندازۀ قلم انگلیسی Times New Roman 11.

- عنوان انگلیسی مقاله با نوع و اندازۀ قلم Times New Roman 12 و پررنگ.

- چکیدۀ انگلیسی تحت عنوان Abstracts (با اندازۀ قلم انگلیسی Times New Roman 11 و پررنگ) در یک پاراگراف پیوسته و بسیار روان و سلیس با اندازۀ قلم Times New Roman 11 نگارش شود.

- واژه­های کلیدی انگلیسی تحت عنوان Keywords (با اندازۀ قلم انگلیسی Times New Roman 11، پررنگ و ایتالیک) مطابق با واژه‌های کلیدی فارسی بوده و به­ترتیب حروف الفبای انگلیسی با اندازۀ قلم Times New Roman 11 تنظیم شده باشند.

- اعداد غیر داده‌ها و نتایج مستقیم که کمتر از ده هستند، به‌صورت حروفی نوشته شوند، به‌ویژه در چکیده، مقدمه و مواد و روش­ها، به‌عنوان‌مثال: طرح آزمایش شامل 10 تیمار و چهار تکرار بود.

- تا حد امکان از بکار بردن واژه‌ها و اصطلاحات خارجی خودداری و در صورت نیاز در داخل پرانتز قید شود.

- از پانویس به‌هیچ‌وجه در نگارش مقاله استفاده نشود.

- نام‌های علمی لاتین به‌صورت ایتالیک تایپ شوند. رعایت اصول و قوانین علمی در نام‌گذاری گونه‌های گیاهی و جانوری ضروری است.

- همه پاراگراف‌هایی که بلافاصله بعد از عنوان قرار می‌گیرند بدون تورفتگی در متن آورده شوند، بقیه پاراگراف‌ها باید دارای تورفتگی به‌اندازه 7/0 سانتیمتر یا 28/0 اینچ باشند.

نحوۀ ارائۀ جدول­ ها و شکل ­ها

- دارای عنوان گویایی بوده و اطلاعات آن‌ها به‌صورت دیگری در مقاله تکرار نشوند.

- ذکر واحد و مقیاس برای آن‌ها ضروری است.

- قبل و پس از جدول و شکل یک سطر خالی گذاشته شود.

- عنوان شکل­ها (در پایین آن) و جدول­ها (در بالای آن) به دو زبان فارسی با نوع و اندازۀ قلم فارسی B Lotus 12 و نوع و اندازۀ قلم انگلیسی Times New Roman 10 و انگلیسی با نوع و اندازۀ قلم Times New Roman 11.

- اعداد داخل جدول­ها و شکل­ها نیز تنها به انگلیسی با نوع و اندازۀ قلم Times New Roman 9 تایپ شوند.

- توضیحات داخل شکل­ها به همراه سرستون جدول­ها نیز به دو زبان فارسی با نوع و اندازۀ قلم فارسی B Lotus 11 و انگلیسی با نوع و اندازۀ قلم Times New Roman 10 آورده شوند.

- در صورت نیاز به اضافه کردن توضیحات زیر شکل­ها و جدول­ها به دو زبان فارسی با اندازۀ قلم فارسی B Lotus 10 و انگلیسی با نوع و اندازۀ قلم Times New Roman 9 اقدام شود.

- شکل­های ترسیمی با زمینه سفید و شماره‌گذاری شده و دارای مقیاس اندازه (در صورت لزوم) باشند. بدیهی است عکس­ها و ترسیم­ها باید با کیفیت مناسب و اصل باشند.

- جدول­ها با زمینه سفید و در آن از رنگ­ها و الگوهایی استفاده شود که در چاپ سیاه‌سفید قابل تفکیک باشد.

- ذکر مرجع برای همه جدول‌ها و شکل‌های مستقل از متن مقاله ضروری است.

- از ذکر واژه "شماره" در عنوان جدول و شکل خودداری شود، به‌عنوان‌مثال شکل 1 یا جدول 2 درست است و شکل شماره 1 یا جدول شماره 2 اشتباه است.

- در تنظیم جدول‌ها لازم است خط‌های درونی آن‌ها به‌صورت پنهان (Hidden) و تنها خط‌های سر جدول و خط انتهایی جداکننده سطر آخر آشکار باشد.

- جدول‌ها و شکل‌ها در محل مناسب داخل متن جایگذاری شوند و از جاگذاری جدول به‌صورت تصویر خودداری شود.

- واحدهای مورداستفاده در مقاله در سیستم متریک باشند.

نحوۀ ارائۀ منابع داخل متن

- همه منابع در داخل متن باید به زبان انگلیسی و سال میلادی با نوع و اندازۀ قلم Times New Roman 11 آورده شوند (رفرنس‌های فارسی را به انگلیسی ترجمه کنید، به قسمت خلاصه انگلیسی مقاله فارسی موردنظر مراجعه شود).

- ارائۀ منابع داخل متن به­صورت زیر انجام شود:

* یک نویسنده در ابتدا یا داخل جمله: Alsopand (2008)

* یک نویسنده در انتهای جمله: (Alsopand, 2008)

* دو نویسنده در ابتدا یا داخل جمله: Alsopand and Vijayan (2008)

* دو نویسنده در انتهای جمله: (Alsopand and Vijayan, 2008)

* بیش از دو نویسنده در ابتدا یا داخل جمله: Rune و همکاران (2001)

* بیش از دو نویسنده در انتهای جمله: (Ruane et al., 2001)

نحوۀ ارائۀ منابع انتهایی متن

- عنوان منابع انتهایی متن تحت عنوان References و با اندازۀ قلم انگلیسی Times New Roman 12 پررنگ تایپ شود.

- همه منابع در انتهای متن باید به زبان انگلیسی با نوع و اندازۀ قلم Times New Roman 11 آورده شوند (رفرنس‌های فارسی را به انگلیسی ترجمه کنید، به قسمت خلاصه انگلیسی مقاله فارسی موردنظر مراجعه شود).

- سطرهای دوم به بعد هر منبع باید دارای تورفتگی (Hanging) به اندازۀ 5/0 سانتی­متر باشند.

- از شماره­گذاری منابع خودداری شود و تنها با خط تیره در ابتدای منبع آغاز شود.

- منابع انتهای متن به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده مرتب شود.

- چنانچه از یک نگارنده چند منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد، ترتیب ارائه آن‌ها برحسب سال انتشار از قدیم به جدید است.

- درصورتی‌که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه می‌شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس بقیه آن‌ها به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می‌شود.

- اسامی علمی درون منابع باید ایتالیک باشند.

- نام مجله‌ها در رفرنس‌ها به‌صورت کامل و ایتالیک آورده شوند.

- درصورتی‌که هر یک از رفرنس‌های زیر به فارسی بودند، باید در انتهای رفرنس عبارت (In Persian) اضافه شود.

* در نگارش منابع مختلف در بخش References به شکل زیر عمل شود:

کتاب

Worboys, G., T. DeLacy & M. Lockwood, 2005. Protected area management: principles and practice, second edition. Cambridge University Press, Cambridge, 365 p.

کتاب ویراستاری‌شده توسط گروهی از نویسندگان (Edited book)

Giolio, R.T.D., D.E. Hinton (Eds.), 2008. The Toxicology of Fishes. CRC Press, New York, 1071 p.

 فصلی از یک کتاب

Poesen, J., L. Vandekerckhove, J. Nachtergaele, D. Oostwoud Wijdenes, G. Verstraeten & B. Van Wesemael, 2002. Gully erosion in dryland environments. In: Bull, L.J. & M.J. Kirkby (Eds.), Dryland Rivers: Hydrology and Geomorphology of Semi-Arid Channels. Wiley, Chichester, UK, pp. 229-262.

 مقاله در مجله

Heydari, M. & A. Mahdavi, 2009. The survey of plant species diversity and richness between ecological species groups, (Zagros ecosystem, Ilam), Journal of Applied science Asia, 9(4):745-751.

 مقاله در همایش

Nematollahi, M.A., M. Babaei Naiij, M. Layeghi & R. Aghaii Zadeh, 2012. Quantifying of schooling responses of rosy barb (Puntius barbus) to acute stress using computer vision. In: McKinlay, D. (Ed.). Proceedings of 10th International Congress on the Biology of Fish, Madison, Wisconsin, USA. pp. 170-180.

پایان‌نامه

Viveiros, A.T.M., 2002. Semen collection and preservation in African catfish, Clarias gariepinus. PhD thesis. Fish culture and fisheries group. Wageningen institute of Animal Sciences. Wageningen, the Netherlands, 144 p.

گزارش

Leatherwood, S., 2001. Whales, dolphins, and porpoises of the western North Atlantic. U.S. Dept. of Commerce. Report number: 63, 190 p.

 صفحه وب

NOAA, 2012. Ocean. Available from http://www.noaa.gov/ocean.html. Accessed 19th November 2012.

 * درصورتی‌که نام نویسنده صفحه وب مشخص نیست، نام سازمان نویسنده صفحه وب یا کلمه Anonymous را استفاده کنید.

 

* قابل ذکر است هیئت تحریریه در رد و ویرایش مقالات مجاز است و مقالات ارسالی پس از بررسی هیئت تحریریه عودت داده نمی­شود.

 * نشریه پژوهش و توسعه جنگل دانشگاه ارومیه از دریافت پیشنهادها و انتقادات سازنده محققین گرامی در جهت بهبود کیفیت انتشار مقالات استقبال می­نماید.

  روش اشتراک: ثبت‌نام از طریق سامانه مجلات دانشگاه ارومیه به نشانی اینترنتی زیر:

jfrd.urmia.ac.ir