نویسنده = مرضیه حجاریان
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی سطح دانش محیط زیستی دانشجویان دانشگاه ارومیه

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-54

ولی قلیزادگان؛ احمد علیجانپور؛ مرضیه حجاریان؛ عباس بانج شفیعی


2. نقش فعالیت های آموزشی و ترویجی بر عملکرد زارعین صنوبر در شهرستان ارومیه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 241-255

مرضیه حجاریان؛ امید حسین زاده