دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-89 
3. اثر تنک کردن بر زی‌توده نهال افرا پلت و زبان‌گنجشک در نهالستان

صفحه 29-37

نورمحمد علایی تجرخیلی؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ اصغر فلاح؛ سید محمد حجتی


7. ناحیه تأثیر جاده‌های جنگلی درجه سه بر فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان

صفحه 77-89

آزاده دلجویی؛ احسان عبدی؛ مژگان حسنوند؛ سید محمد معین صادقی؛ صغری کی بندری