کلیدواژه‌ها = تخریب
بررسی توابع توزیع احتمال طبقات تاج‌پوشش جست‌گروهای بلوط ایرانی در زاگرس میانی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-15

10.30466/jfrd.2022.54374.1629

پیمان امیری؛ جواد سوسنی؛ حامد نقوی؛ سید وحید سیدنا؛ کاظم نورمحمدی


بررسی تأثیر تخریب انسانی بر فلور، تنوع گونه ای گیاهی در جنگل های بلوط غرب (شهرستان بانه)

دوره 2، شماره 3، دی 1395، صفحه 219-240

عثمان صالح زاده؛ جواد اسحاقی راد؛ حسین معروفی