تماس با ما

استان آذربایجان غربی - ارومیه- کیلومتر 11 جاده سرو - دانشگاه ارومیه- دانشکده منابع طبیعی- صندوق پستی 165-  کد پستی: 5756151818 - تلفاکس: 32770489 (044)

Email: jfrd@urmia.ac.ir


CAPTCHA Image