اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

مجلۀ پژوهش و توسعۀ جنگل با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند. از این­رو انتظار می رود کلیه محققان عزیز نتایج پژوهش های شخصی و حاصل تلاش و زحمت خود را مطابق به این اصول جهت بررسی و چاپ ارسال نمایند. جهت مشاهده این اصول به لینک های مورد نظر مراجعه فرمایید.

 

 

 

منشور و موازین اخلاق پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE)

 

اصول کمیتۀ اخلاق انتشار  (COPE) به زبان فارسی