اصول اخلاقی انتشار مقاله

اخلاق نشر

بیانیه اخلاق در انتشار و تخلف در انتشار

خط مشی اخلاقی پژوهش و توسعه جنگل بر اساس دستورالعمل‌های کمیته اخلاق انتشار (COPE) است و با آیین‌نامه‌های رفتاری هیئت تحریریه هیأت تحریریه پژوهش و توسعه جنگل مطابقت دارد. خوانندگان، نویسندگان، داوران و ویراستاران باید هنگام فعالیت با مجله پژوهش و توسعه جنگل از این سیاست های اخلاقی پیروی کنند. خط مشی اخلاقی پژوهش و توسعه جنگل موظف است تعیین کند که کدام یک از مقالات پژوهشی یا مقالات معمول ارسال شده به مجله باید در شماره مربوطه منتشر شود. لازم به ذکر است که تمامی نسخ خطی ارسالی از نظر شباهت از طریق یک نرم افزار قابل اعتماد بررسی می شود (iThenticate) تا از اصالت آن اطمینان حاصل شود و سپس توسط داوران به دقت بررسی شوند.

وظایف و مسئولیت های ناشران (دریافت فایل)

 • پژوهش و توسعه جنگل متعهد می شود که اطمینان حاصل کند که تصمیمات نهایی سردبیر در مورد مقالات ارسال شده است.
 • پژوهش و توسعه جنگل متعهد می شود که اطمینان حاصل کند که تصمیم در مورد مقالات ارسالی فقط بر اساس قضاوت حرفه ای گرفته شود و تحت تأثیر هیچ گونه منافع تجاری قرار نخواهد گرفت.
 • پژوهش و توسعه جنگل متعهد به حفظ یکپارچگی سوابق تحصیلی و تحقیقاتی است.
 • پژوهش و توسعه جنگل اخلاق را توسط سردبیر، ویراستاران، اعضای هیئت تحریریه، داوران، نویسندگان و خوانندگان نظارت می کند.
 • پژوهش و توسعه جنگل همیشه سرقت ادبی و مسائل مربوط به داده های جعلی مربوط به نسخه ارسالی را بررسی می کند.
 • پژوهش و توسعه جنگل همیشه مایل است تصحیحات، شفاف سازی ها و بازپس گیری های مربوط به انتشارات خود را در صورت نیاز و در صورت نیاز منتشر کند.

وظایف و مسئولیت های سردبیران (دریافت فایل)

 • سردبیران مجله باید اختیار کامل برای رد/پذیرش نسخه خطی را داشته باشد.
 • سردبیران مجله باید محرمانه بودن مقاله های ارسالی را که در حال بررسی هستند را تا زمان انتشار آنها حفظ کند.
 • سردبیر باید در مورد مقاله های ارسالی تصمیم بگیرد که آیا با سایر ویراستاران و داوران منتشر شوند یا خیر.
 • سردبیران مجله باید ناشناس بودن داوران را حفظ کنند.
 • سردبیران مجله باید از هرگونه تضاد منافع جلوگیری کنند.
 • سردبیران مجله باید یکپارچگی علمی را حفظ کنند و در رفع نیازهای خوانندگان و نویسندگان تلاش کنند.
 • سردبیران مجله باید مایل به بررسی سرقت ادبی و مسائل مربوط به داده های جعلی باشند و مایل به انتشار اصلاحات، شفاف سازی، پس گرفتن و عذرخواهی در صورت نیاز باشند.
 • سردبیران مجله باید فقط خود را به محتوای فکری محدود کنند.
 • سردبیران مجله نباید هر گونه اطلاعاتی را در مورد دستنوشته های ارسالی به غیر از نویسنده مربوطه، داوران، داوران احتمالی، سایر مشاوران تحریریه و ناشر، در صورت لزوم فاش کنند.
 • مطالب منتشر نشده افشا شده در مقاله ارسالی توسط سردبیر یا اعضای هیئت تحریریه برای اهداف تحقیقاتی خود بدون رضایت صریح کتبی نویسنده مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

وظایف و مسئولیت های داوران (دریافت فایل)

 • داوران مجله باید ویراستاران را در تصمیم گیری برای انتشار دست نوشته های ارسالی یاری کنند.
 • داوران باید محرمانه بودن مقاله ها را حفظ کنند.
 • داوران باید نظرات خود را به موقع ارائه دهند که به ویراستاران در تصمیم گیری در مورد چاپ یا عدم انتشار مقاله کمک کند.
 • داوران موظفند مقاله دریافتی برای بررسی را محرمانه تلقی کنند و نباید از اطلاعات به دست آمده را برای منافع شخصی استفاده کنند.
 • نظرات داوران در مورد هر مقاله باید فنی، حرفه ای و عینی باشد.
 • داوران نباید مقاله هایی را که در آنها با هیچ یک از نویسندگان، شرکت ها یا مؤسسات تضاد منافع یافته اند، بررسی کنند.
 • داوران باید سعی کنند از هرگونه تضاد منافع جلوگیری کنند.

وظایف و مسئولیت های نویسندگان (دریافت فایل)

 • مقاله ها باید فقط به زبان فارسی ارسال شوند و باید بر اساس دستور زبان صحیح و اصطلاحات مناسب نوشته شوند.
 • مقاله ها باید با این درک ارسال شوند که در جای دیگری (به جز در قالب چکیده یا به عنوان بخشی از یک سخنرانی منتشر شده، مرور یا پایان‌نامه) منتشر نشده باشند و در حال حاضر توسط مجله یا هر ناشر دیگری منتشر شده است، در دست بررسی نیستند.
 • نویسنده ارسال کننده مسئول این است که اطمینان حاصل کند که انتشار مقاله توسط سایر نویسندگان همکار تأیید شده است.
 • برای حفظ سیستم داوری، نویسندگان موظفند در فرآیند بررسی برای ارزیابی دست نوشته های دیگران شرکت کنند.
 • همچنین این وظیفه نویسندگان است که اطمینان حاصل کنند که مقاله های حاصل از یک مؤسسه خاص با تأیید مؤسسه لازم ارسال می شوند.
 • شرط ارسال مقاله ها این است که نویسندگان اجازه ویرایش مقاله را برای ویراستار بدهند.
 • از نویسندگان درخواست می شود که به وضوح مشخص کنند چه کسی برای انجام تحقیق و/یا تهیه نسخه خطی حمایت مالی کرده است و به طور خلاصه نقش بنیانگذار/حامی در هر بخشی از کار را شرح دهند.
 • فرم تعارض منافع باید توسط نویسنده مسئول و در صورت داشتن چندین نویسنده، قبل از پذیرش نسخه خطی توسط همه نویسندگان، امضا شود تا انتشار از نظر قانونی در قبال اخلاق و سیاست حفظ حریم خصوصی مجله مسئول باشد.
 • تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان مالکیت حق نسخه‌برداری محتوای خود را حفظ می‌کنند، اما به هر کسی اجازه می‌دهند تا زمانی که نویسندگان و منبع اصلی به درستی ذکر شده‌اند، محتوا را بارگیری، استفاده مجدد، چاپ مجدد، تغییر، توزیع و/یا کپی کنند.
 • همه نویسندگان موافقت کرده اند که به نویسنده مسئول اجازه دهند تا به عنوان مسئول مکاتبات با هیأت تحریریه ارتباط داشته باشد و مقاله اصلاح شده را بررسی و ارسال کند.
 • هنگامی که نویسنده یا نویسنده ها متوجه اشتباه یا نادرستی قابل توجهی در اثر چاپ شده خود می شوند، موظف هستند که فوراً به سردبیر یا ناشر مجله اطلاع دهند تا مقاله را پس گرفته یا اصلاح کنند.
 • همه نویسندگان باید بدانند که مقاله های ارسال شده یا منتشر شده به پژوهش و توسعه جنگل در معرض غربالگری با استفاده از نرم‌افزار پیشگیری از سرقت ادبی هستند. سرقت ادبی نقض جدی اخلاق نشریه است.
 • همه نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که همه نویسندگان چک لیست نهایی ارسال را قبل از ارسال به پژوهش و توسعه جنگل خوانده اند.

اصول شفافیت (دریافت فایل)

 • فرآیند داوری و بررسی مقالات: پژوهش و توسعه جنگل یک نشریه الکترونیکی و چاپی سه ماهه دوسوکور است که با تمام جنبه های علوم جنگل مرتبط است. این فرآیند و همچنین هرگونه خط مشی مربوط به رویه های بررسی مجله، به وضوح در وب سایت مجله توضیح داده شده است.
 • هیئت مدیره: پژوهش و توسعه جنگل دارای هیئت تحریریه بسیار قوی است که اعضای آن متخصصان شناخته شده در زمینه های موضوعی در محدوده مجله هستند. نام کامل و وابستگی های سردبیران مجله در وب سایت مجله ارائه شده است.
 • اطلاعات تماس: پژوهش و توسعه جنگل اطلاعات تماس با تحریریه را ارائه کرده است.
 • حق چاپ: مجلات نوع حق چاپی را که نویسندگان تحت آن فعالیت می کنند به وضوح مشخص می کنند. پس از پذیرش مقاله، از نویسندگان خواسته می‌شود قرارداد انتشار مجله را تکمیل کنند.
 • شناسایی و رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلف تحقیقاتی: سردبیر اقدامات معقولی را برای شناسایی و جلوگیری از انتشار مقالاتی که در آن تخلفات تحقیقاتی رخ داده است، از جمله سرقت ادبی، دستکاری استنادها، و جعل داده‌ها و غیره انجام می‌دهد.
 • وب سایت: وب سایت مجله حاوی استانداردهای اخلاقی و حرفه ای بالا است.
 • نام مجله: نام مجله پژوهش و توسعه جنگل منحصر به فرد است و به راحتی با مجله دیگری اشتباه گرفته نمی شود.
 • تضاد منافع: از نویسندگان درخواست می شود هنگام ارسال مقالات خود به پژوهش و توسعه جنگل از طریق فرم تضاد منافع، مشخص کنند که آیا تضادهای قریب الوقوع وجود دارد یا خیر.
 • زمان‌بندی انتشار: دوره‌ای که یک مجله در آن منتشر می‌کند به وضوح مشخص می‌شود.
 • آرشیو: برنامه یک مجله برای پشتیبان گیری الکترونیکی و حفظ دسترسی به محتوای مجله به وضوح نشان داده شده است.

نقض اخلاق نشر (دریافت فایل)

 • سرقت ادبی: سرقت ادبی عبارت است از استفاده عمدی از ایده های شخص دیگری یا سایر مطالب اصلی به گونه ای که گویی متعلق به خود شخص است. کپی کردن حتی یک جمله از دستنوشته شخص دیگری یا حتی یکی از خود شما که قبلاً منتشر شده است، بدون استناد مناسب توسط مجله پژوهش و توسعه جنگل به عنوان سرقت ادبی تلقی می شود. تمام نسخه های خطی تحت بررسی یا منتشر شده در پژوهش و توسعه جنگل مشمول غربالگری با استفاده از نرم افزار پیشگیری از سرقت ادبی می شوند. بنابراین سرقت ادبی نقض جدی اخلاق انتشار است.
 • جعل و تحریف اطلاعات: جعل اطلاعات به این معناست که محقق واقعاً مطالعه را انجام نداده، بلکه داده ها یا نتایجی ساخته و اطلاعات ساختگی را ثبت یا گزارش کرده است. تحریف اطلاعات به این معنی است که محقق آزمایش را انجام داده، اما داده ها یا نتایج یافته های تحقیق را دستکاری، تغییر یا حذف کرده است
 • ارسال همزمان: ارسال همزمان زمانی اتفاق می‌افتد که یک مقاله (یا بخش‌های قابل توجهی از یک مقال) به مجله‌ای ارسال می‌شود که قبلاً توسط مجله دیگری در حال بررسی است.
 • انتشار تکراری: انتشار تکراری زمانی اتفاق می‌افتد که دو یا چند مقاله، بدون ارجاع کامل متقاطع، اساساً فرضیه‌ها، داده‌ها، نکات بحث و نتیجه‌گیری یکسانی را به اشتراک بگذارند.
 • انتشارات اضافی: انتشارات زائد شامل تقسیم نامناسب نتایج مطالعه به چندین مقاله است که اغلب در نتیجه تمایل به تکمیل رزومه تحصیلی است.
 • مشارکت یا انتساب نامناسب نویسنده: همه نویسندگان فهرست شده باید سهم علمی قابل توجهی در تحقیق موجود در نسخه خطی داشته باشند و تمام ادعاهای آن را تأیید کرده باشند. فراموش نکنید که فهرستی از همه کسانی که سهم علمی قابل توجهی داشته اند، از جمله دانشجویان و تکنسین های آزمایشگاهی را فهرست کنید.
 • دستکاری استنادی: دستکاری استنادی شامل استنادهای بیش از حد در دستنوشته ارسالی است که به محتوای علمی مقاله کمک نمی کند و صرفاً به منظور افزایش استناد به کار یک نویسنده خاص یا مقالات منتشر شده در یک مقاله خاص گنجانده شده است. این منجر به ارائه نادرست اهمیت کار و مجله خاصی می شود که در آن ظاهر می شود و بنابراین نوعی سوء رفتار علمی است.
 • مجازات: در صورت وجود تخلف مستند از هر یک از خط‌مشی‌های فوق در هر مجله، صرف نظر از اینکه تخلفات در مجله‌ای رخ داده یا نه، تحریم‌های زیر اعمال می‌شود: 1- رد فوری مقاله نقض‌کننده، 2- رد فوری هر مقاله ارسال شده به هر مجله توسط هر یک از نویسندگان مقالۀ نقض کننده، 3- ممنوعیت حداقل 36 ماهه علیه همه نویسندگان به صورت جداگانه یا در ترکیب با سایر نویسندگان مقاله نقض کننده برای هرگونه ارسال جدید به هر مجله ای اعمال خواهد شد، و 4- منع همه نویسندگان از عضویت در هیئت تحریریه مجلات.

رسیدگی به پرونده های تخلف (دریافت فایل)

 • هنگامی که پژوهش و توسعه جنگل نقض اخلاق انتشار در مجله را تأیید کرد، پژوهش و توسعه جنگل با جدیت به دنبال یک رویه استاندارد خاص موضوعی که در زیر خلاصه می شود، به نگرانی های اخلاقی رسیدگی می کند:
 • اولین اقدام سردبیر مجله، اطلاع رسانی به دفتر تحریریه با ارائه نسخه هایی از مطالب مربوطه و پیش نویس نامه ای به نویسنده مسئول است که در آن درخواست توضیح به شیوه ای بدون قضاوت می کند.
 • در صورتی که توضیحات نویسنده غیرقابل قبول باشد و به نظر می رسد که رفتار غیراخلاقی جدی صورت گرفته باشد، موضوع از طریق تحریریه به کمیته نشر ارجاع می شود. پس از بررسی، کمیته تصمیم خواهد گرفت که آیا پرونده به اندازه کافی جدی است که ممنوعیت ارسال های بعدی را تضمین کند.
 • اگر تخلف از شدت کمتری برخوردار باشد، سردبیر، بنا به توصیه کمیته انتشار، نامه توبیخ برای نویسنده ارسال می کند و خط مشی های انتشار پژوهش و توسعه جنگل را به نویسنده یادآوری می کند. اگر دست‌نوشته منتشر شده باشد، ویراستار می‌تواند از نویسنده درخواست کند که برای تصحیح سابقه، یک عذرخواهی در مجله منتشر کند.
 • اخطار برای نویسنده مربوطه ارسال خواهد شد و هر اثر نویسنده مسئول نقض یا هر اثری که این افراد توسط این افراد در دست بررسی توسط مجله پژوهش و توسعه جنگل باشد بلافاصله رد خواهد شد.
 • نویسندگان از عضویت در هیئت تحریریه پژوهش و توسعه جنگل و فعالیت به عنوان داور برای مجله منع می شوند. پژوهش و توسعه جنگل حق انجام اقدامات بیشتر را برای خود محفوظ می دارد.
 • در موارد شدید، اعلان‌ها به وابستگان نویسندگان ارسال می‌شود و نویسندگان از ارسال آثار خود به پژوهش و توسعه جنگل به مدت 5 سال منع می‌شوند.
 • در موارد جدی تقلب که منجر به پس گرفتن مقاله می شود، اخطاریه انصراف در مجله منتشر می شود و در نسخه آنلاین به مقاله پیوند داده می شود. نسخه آنلاین نیز با تاریخ بازپس گیری علامت گذاری می شود.

 

مجلۀ پژوهش و توسعۀ جنگل با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند. از این­رو انتظار می رود کلیه محققان عزیز نتایج پژوهش های شخصی و حاصل تلاش و زحمت خود را مطابق به این اصول جهت بررسی و چاپ ارسال نمایند. جهت مشاهده این اصول به لینک های مورد نظر مراجعه فرمایید.

منشور و موازین اخلاق پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE)

 اصول کمیتۀ اخلاق انتشار  (COPE) به زبان فارسی