کلیدواژه‌ها = آمار اتفاقی ناپارامتری
کارایی روش‌های زمین‌آمار در پهنه‌بندی احتمال حضور زادآوری بلوط ایرانی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 137-151

10.30466/jfrd.2019.120692

شیرین علیزاده؛ علیرضا صالحی؛ محمدرضا میرزایی