کلیدواژه‌ها = کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا
بررسی الگوی بیان ژن ‏dbat‏ و تولید تاکسول در برگ سرخدار (‏Taxus baccata‏) تحت تأثیر متیل‌جاسمونات

دوره 8، شماره 4، آذر 1401، صفحه 403-414

10.30466/jfrd.2022.54278.1611

یوسف محمدی؛ محمد رضا مشایخی؛ یلدا ژولیده؛ شیوا قیطران پور سهریق