کلیدواژه‌ها = جنگل شاخه‌زاد
بررسی توابع توزیع احتمال طبقات تاج‌پوشش جست‌گروهای بلوط ایرانی در زاگرس میانی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-15

10.30466/jfrd.2022.54374.1629

پیمان امیری؛ جواد سوسنی؛ حامد نقوی؛ سید وحید سیدنا؛ کاظم نورمحمدی