اثر ترکیب بستر کشت بر ویژگی‌های رویشی نونهال درختچه قره‌داغ (Nitraria schoberi L.) در نهالستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

امروزه پوشش گیاهی طبیعی در بسیاری از مناطق خشک بنا به علل مختلف، به‌شدت تخریب‌شده است؛ پدیده­ای که این مناطق را به‌سوی بیابانی­شدن سوق می­دهد. یکی از راهکارهای مدیریتی به­منظور جلوگیری از پیشروی بیابان، کشت انواع گیاهان سازگار (مانند درختچه قره­داغ)، از طریق جنگلکاری است و در این راستا کیفیت نهال­های مورد استفاده، نقش مهمی در رسیدن به این هدف دارند. از عوامل مؤثر بر کیفیت نهال­ها، می­توان به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بستر اشاره کرد. این پژوهش با هدف مشخص کردن تأثیر خصوصیات خاک بر رشد و نمو نونهال­های گیاه قره­داغ در نهالستان در قالب طرح کاملاً تصادفی با هفت تیمار و چهار تکرار در بهار سال 1392 در نهالستان اداره منابع طبیعی شهرستان زیرکوه انجام شد. نتایج نشان داد که ترکیب خاک بستر کشت بر روی ویژگی­های رویشی نونهال­های درختچه قره­داغ تأثیر معنی­داری دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، بهترین ترکیب خاک برای رشد نونهال­های گیاه قره­داغ عبارت است از: یک قسمت رس، دو قسمت ماسه و یک قسمت کود حیوانی. بنابراین پیشنهاد می­شود در نهالستان­هایی با شرایط مشابه از ترکیب ذکر شده برای تولید نهال­هایی با کیفیت بالاتر استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of soil substrate on vegetative properties of Nitraria schoberi L. seedling in nursery

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saghari 1
  • Moslem Saghari 1
  • Faeze Farrokhi 2
  • Hamed Foroghifar 3
1 Assistant Professor, Department of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Environment, University of Birjand, Birjand, I. R. Iran.
2 M.Sc. of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Environment, University of Birjand, Birjand, I. R. Iran.
3 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, I. R. Iran.
چکیده [English]

Today, natural vegetation is severely damaged in many arid regions due to different causes. This phenomenon leads to desertification in these areas. Afforestation by planting seedlings is one of the approaches to the prevention of desertification by planting suitable plant types (such as Nitraria schoberi L.). One of the effective factors in seedling quality is physical-chemical soil substrate properties. The aim of this research is to investigate the effect of soil substrate on vegetative properties of Nitraria schoberi seedling in nursery based on completely randomized design including seven soil treatments with four replications in Zirkouh nursery in the spring of 2013. The results showed significant effects of different soil treatments on different growth properties of Nitraria schoberi L. seedlings. Based on the results of this study, mixture of clay soil, sand and animal manure (1:2:1) can be suggested as the best soil substrate in order to growth of Nitraria schoberi L. seedlings in the study site and the similar areas. Using this soil composition is recommended for the purpose of production of high quality seedling in nursery, with ecological conditions similar to this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afforestation in arid regions
  • Desertification
  • Resistant plants
  • Seedling quality
- Ahmadlou, F., M. Tabari, A. Rahmani & H. Yousefzadeh, 2009a. Effect of soil compositions on growth and performance of Cupressus arizonica and C. sempervirens var. horizantalis seedling in nursery, Journal of Water and Soil Science (Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources), 13(48B): 437-447. (In Persian)
- Ahmadlou, F., M. Tabari, A. Rahmani, H. Yousefzadeh & M. Razaghzadeh, 2009b. Effect of soil composition on seed germination of Pinus halepensis mill, Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17(3): 394-403. (In Persian)
- Baghestani Meybodi, N., 1993. Botanical and ecological traits of Nitraria schoberi, Journal of Forest and Range, 32: 32-39. (In Persian)
- Dehghani Shoraki, Y., 2006. Seed production and seedling of forest trees, Institute of Applied Sciences SID Publications, 222 p. (In Persian)
- Jafari, M. & A. Tavili, 2010. Reclamation of arid lands, University of Tehran Press, Tehran, 396 p. (In Persian)
- Jankju, M., 2009. Range Improvement and Development, Jihad Daneshgahi Mashhad Press, Mashhad, 240 p. (In Persian)
- Jazirehee, M. H., 2010. Afforestation in arid environment, University of Tehran Press, Tehran, 560 p. (In Persian)
 - Mahmoodvand, A., B. Pilehvar, H. Akbari & A. Sohrabi, 2015. Effects of different soil and fertilizer combinations on germination development of Turkish pine (Pinus brutia ten) in nursery, Journal of Forest Sustainable Development, 1(4): 341-350. (In Persian)
- Mesdaghi, M., 2003. Range Management in Iran, Fourth edition. Imam Reza University Press, Mashhad, 333 p. (In Persian)
- Mossadegh, A., 2011. Afforestation and forest nursery, University of Tehran Press, Tehran, 516 p. (In Persian)
- Mossadegh, A., 2014. Silviculture, University of Tehran Press, Tehran, 496 p. (In Persian)
- Naseri, H. R., M. Jafari, S. A. Sadeghi Sangdehi, H. Mohammadzadeh & M. Safariha, 2011. Effect of salinity on seedling germination and growth of Nitraria schoberi L, Journal of Rangeland, 5(1): 81-90. (In Persian)
- Otuba, M. & M. Weih, 2015. Effects of soil substrate and nitrogen fertilizer on growth rate of Acacia senegal and Acacia sieberiana in North Eastern Uganda, International Journal of Agriculture and Forestry, 5(1): 10-16. 
- Rahmani, A. & M. Khoushnevis, 2005. Effects of different chemical and livestock fertilizers on growth of Caucasian oak seedlings in two nurseries at Caspian Region of Iran, Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 13(1): 1-15. (In Persian)
- Ramazani Gask, M., M. Taghvaei, M. Masoudi, A. Riahi & N. Behbahani, 2009. The evaluation of drought and salinity effects on germination and seedling growth Caper (Capparis spinosa L.), Journal of Rangeland, 2(4): 411-420. (In Persian) 
- Rezaee, S. A. & M. J. Malakouti, 1997. Investigation of salinity effect on Nitraria shoberi growth in comparing by Atriplex sp. in Meyghan Playa, Arak. Proceedings of 2nd national conference on desertification and method of dedesertifcation, Kerman, Iran. 125 p. (In Persian)
- Rezaeyan, S., M. R. Pourmajidian, H. Jalilvand & A. Parsakhoo, 2009. Growth parameters of Pistacia atlantica esf. under different soil conditions in Iran, African Journal of Plant Science, 3(9): 184-189.
- Rostampour, M., 2013. Effect of environmental and grazing gradients on the structure of soil seed bank in arid rangelands (Case study: Qaen Rangelands, Southern Khorasan). PhD thesis. Department of Rehabilitation of Arid and Mountainous Regions. Natural Resources Faculty. University of Tehran. Karaj, Iran, 270 p. (In Persian)
- Shahriari, A. R., S. Noori, J. Abedi Koupai & F. Asaleh, 2011. Effect of irrigation with treated municipal wastewater on yield of Nitraria schoberi under greenhouse conditions, Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 1(4): 13-22. (In Persian)
- Sheikh, A. H. & M. D. Abdul Matin, 2007. Seed morphology and germination studies of Dalbergiasissoo Roxb. at nursery stage in Bangladesh, Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 3(1): 35-39.
- Souri, M. & J. Motamedi, 2014. The effects of polyacrylamide and animal fertilizer (manure) on the production and height of Festuca ovina under laboratory conditions, Journal of Rangeland, 8(1): 51-60. (In Persian)
- Tabande Saravi, A., A. Rashtian & S. Naseh Dehbone, 2016. Effect of salinity on germination and some seedling characteristics from three provenances of Amygdalus lycioides, Journal of Forest Research and Development, 2(2): 97-110. (In Persian)
- Tabari, M., H. R. Saeidi, M. R. Poormadgidian & A. R. Aliarab, 2008. Influence of nursery soil amendment on growth and survival of cypress (Cupressus sempervirens var. horizontalis) seedling in an afforestation area, Iranian Journal of Natural Resources, 61(3): 653-663. (In Persian)
- Wightman, K. E., T. Shear, B. Goldfarb & J. Haggar, 2001. Nursery and field establishment techniques to improve seedling growth of three Costa Rican Hardwoods, New Forests, 22(1-2): 75-96.