بررسی اثر توسعه شبکه جاده‌ها در خدمات‌رسانی به جوامع روستایی جنگل نشین (بررسی موردی: منطقه چگنی استان لرستان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 استادیار، گروه آموزشی مهندسی منابع طبیعی جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

4 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

در مناطق جنگلی خارج از شمال ایران، ایجاد جاده جنگلی هزینه­بر و بدون درآمد بوده و اغلب توسط سازمان راه و ترابری و جهاد سازندگی انجام می­شود. با توجه به اولویت موضوعات اقتصادی-اجتماعی در جنگل­های غرب کشور، ارزیابی تأثیر راه­های جنگلی بر توسعه­یافتگی خدماتی روستاها ضرورت دارد. بدین منظور در این پژوهش روند توسعه شبکه جاده­های جنگلی در دهه­های 40، 80 و 90 هجری شمسی با محاسبه طول جاده و ارزیابی کیفیت روسازی تعیین شد. برای این کار عکس­های هوایی مربوط به دهه­های یادشده از سازمان نقشه­برداری کشور تهیه و پس از انجام تصحیحات هندسی نسبت به تفسیر بصری آنها اقدام شد. بعد با استفاده از منابع آماری و اطلاعات مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن و پرسشنامه­های تکمیل‌شده برای هر یک از روستاها مقدار توسعه‌یافتگی روستا­های منطقه مورد بررسی از طریق شاخص Z در بازه­های زمانی یادشده بر­آورد شد. سپس با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن، رابطه برخورداری از راه و توسعه­یافتگی روستا­ها محاسبه شد. مقدار همبستگی محاسبه‌شده برابر 738/0 = r به­دست آمد که بیانگر ارتباط مستقیم و معنی­دار بین دسترسی به راه­های جنگلی و توسعه­یافتگی روستا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of forestry road network development on services to communities in forest villages (case study: Chegeni region of Lorestan province)

نویسندگان [English]

  • Aiub Rezaei Motlagh 1
  • Aidin Parsakhoo 2
  • Kamran Adeli 3
  • Mohammad Hadi Moayeri 4
1 M.Sc of Forestry, Faculty of Forest Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I. R. Iran.
2 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Forest Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I. R. Iran.
3 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Agriculture, Lorestan University, KhoramAbad, I. R. Iran.
4 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Forest Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I. R. Iran.
چکیده [English]

In forest areas outside of northern Iran, Establishing forest roads is costly and without revenue, and is often performed by Jihad-e-Sazandegi and Roads and Transport institutions with the purpose of accessing development projects such as dams or electricity transmission, water supply, access to rural areas, etc. Considering the priority of socio-economic issues in western forests of the country, evaluating the impact of forest roads on the development of services in villages is necessary. For this purpose, in the present research, the trend of development of forest road network in the 40s, 80s and 90s was determined by calculating the length of the road and assessing the quality of the pavement. To do this, photographs of the aforementioned decades were obtained from the Mapping Organization of the country and after geometric corrections, the images underwent visual interpretation. Then, by using statistical resources and information about the general census of population and housing, and completed questionnaires for each village, the development of the villages of the study area was estimated via the Z index in the mentioned time intervals. Then, route access and rural development were calculated using Spearman correlation test. The correlation coefficient was obtained 0.738, which shows a direct and significant relationship between access to forest roads and rural development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Spearman test
  • Connective roads
  • Aerial photo
  • Service and facilities
- Adedeji, O. A., E. M. Olafiaji, F. K. Omole, J. A. Olanibi & Y. Lukman, 2014. An assessment of the impact of road transport on rural development: a case study of bookend local government area of osun state, Nigeria, British Journal of Environmental Sciences, 2(1): 34-48.
- Ali Dkht, M., 2010. Evaluation of forest roads network in terms of construction design and drainage standards. M.Sc. thesis. Forestry group. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Gorgan, Iran.
- Asaish, H., 2003. Rural Planning in Iran. Tehran. Payame Noor University press, 206 p.
- Golmohammadi, F., 2015. A look at the construction and maintenance of rural roads in order to achieve the goals of development and sustainable security in the deprived and border areas of South Khorasan Province. Proceedings of first National Conference on Sustainable Development in Construction with an Environmental Conservation Approach. Shiraz, Iran. (In Persian)
- Khalili, M. E., S. A. Hosseini, M. R. Pourmajidian & A. Fallah. 2010. Effects of forest roads construction on forest villages development (Case study: series 2, section 6, Neka-Zalem rood), Journal of Science and Technology of Agriculture and Technology of Wood and Forest, 17(3): 19-36.(In Persian)
- Hosseini, S. & S. Tahmooresi, 2012. Status of quantitative distribution for forest roads based on village development of Tajan forestry project (Mazandaran paper and wood Co). (In Persian)
- Mohammadi, J., 2006. Spatial Analysis between accessing to road and rural development with emphasized to services accessing, Rural and Development Journal, 4: 117-144. (In Persian)
- Mohammadi, J. & S. Kiani, 2007. Spatial Analysis of the Relationship between Access to the Road and the Development Rate of Villages with Emphasis on Access to Services. Scientific and Research Center for Villages and Development, Ministry of Jihad-e-Agriculture, 4: 117-112. (In Persian)
 - Mostafa, M., 2007. Designing a Forestry Road Network in the Multi-Purpose Forestry Project Area, Armarda Baneh, Senior Lecturer in Forestry, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. (In Persian)
- Organization of Program and Budget of Lorestan Province, Statistics Center of Iran, Personal Identification of Departments of the Country, 2006. (In Persian)
- Rahmani, B., 1996. Geographical Organizations of the Iranian Economy, Tehran: Printing and Publishing Organization. (In Persian)
- Rasouli, Gh., 2000. Investigating and determining the most suitable main and secondary roads in accordance with the objectives of forestry in line with nature.  M.Sc. thesis. Forestry group. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Gorgan, Iran. (In Persian)
- Sarykhani, N., 2005. Guide book of Performance and utilization of Forest Roads. Management and Planning Organization, 131: 200. (In Persian)
- Sephavand, A., B. Majnonian & M. Makhdoom, 2005. Evaluation of the forest road network in the part of Patam for the sake of demonstration. Proceedings of 25th National Congress on the Geomatics & GIT 97, Tehran, Iran. pp. 14. (In Persian)
- Salmalian, M., Mousavi Mirkala, S.R., M. Erfanian & O, Hosseinzadeh, 2016. Prioritization of the influencing factors in the designing forest roads (Case study: Lakobon forest, Abbas-abad, North of Iran), Forest Research and Development, 1(4): 337-349. (In Persian)
- Selcuk, G., A. H Hulsusi & T. Devlet, 2007. Functional forest roads network planning by consideration of environmental impact assessment for wood harvesting, Environmental monitoring and assessment, 142(1-3): 109-116.
 - Yackshi, A., D. kohe & K. A. Hakeke, 2006. The project of study and study of agro-farsity in the yacksh region with emphasis on rural people to achieve a suitable pattern for protecting the northern forests, 181 p. (In Persian)