بررسی تأثیر آشفتگی انسانی بر فلور، ترکیب پوشش گیاهی و کیفیت فلوریستیک با استفاده از ضریب محافظه‌کاری در جنگل‌های زاگرس میانی (جنگل‌های شینه قلایی، استان لرستان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

3 دانشیار، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر آشفتگی‌های انسانی بر فلور، ترکیب پوشش گیاهی و کیفیت فلوریستیک جوامع جنگلی دارمازو در زاگرس میانی است. دو منطقة یکسان با کاربری متفاوت انتخاب شدند. در هر کاربری برای برداشت پوشش درختی، علفی و زی‌توده به­ترتیب از هشت پلات 2500 مترمربعی، 48 ریز­قطعه­نمونه یک مترمربعی و 24 کوادرات 25/0 مترمربعی به‌صورت تصادفی استفاده شد. پس از شناسایی گونه‌های گیاهی با توجه به مقدار تعلقه آنها در برابر آشفتگی­ها ضریب محافظه­کاری تعیین شد. بر اساس نتایج در هر کاربری تیره‌های Asteraceae، Poaceae و Fabaceae غالب­ترین تیره­ها، تروفیت­ها و همی­کریپتوفیت­ها رایج­ترین شکل زیستی و گونه­های ایرانی تورانی مهم‌ترین کوروتیپ مشاهده شده بودند. نتایج نشان داد بیشترین تعداد گونه‌های گیاهی کاربری تخریب­شده در طبقه 1 جای دارند و هیچ گونه‌ای در طبقه 4 (گونه­هایی با پای­بندی بالا و حساس) جای ندارد. با توجه به تشابه غنای گونه‌ای در دو کاربری برای بررسی هرچه بهتر وضعیت پوشش گیاهی آنها از شاخص کیفیت فلوریستیک استفاده شد و مقدار آن در کاربری حفاظت­شده بیشتر بود. همچنین بیشترین تعداد گونه­های بومی، تاج­پوشش درختی، زی‌توده، تعداد درخت در هکتار و متوسط درصد تاج­پوشش علفی در کاربری حفاظت­شده که کمترین مداخلات انسانی در آن وجود دارد، مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of anthropogenic disturbance on flora, vegetation composition and floristic quality of middle Zagros Forest using conservatism coefficient (Shine Qelaii Forest, Lorestan province)

نویسندگان [English]

  • Zahra Veiskarami 1
  • Babak Pilehvar 2
  • Ali Haghizadeh 3
1 Ph.D. Student of Forestry and forest ecology, Agriculture and Natural resources faculty Lorestan University, Khorramabad, I. R. Iran.
2 Associate Professor, Forestry Department, Faculty of Agriculture and Natural resources, Lorestan University, Khorramabad, I. R. Iran.
3 Associate Professor, Watershed Department, Faculty of Agriculture and Natural resources, Lorestan University, Khorramabad, I. R. Iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effects of anthropogenic disturbance on flora, vegetation composition, and floristic quality of Gall oak community in middle Zagros forests. Two sites with the same ecological condition and different land uses were selected. In order to determine the tree canopy cover, ground flora cover and herbaceous biomass, eight 2500 m2 plots, 48 micro plots with 1 m2 area, and 24, 0.25 m2 quadrats were used, respectively. The coefficient of conservatism of each species were determined based on the resistance to disturbances and their fidelity to region. The result showed that Asteraceae, Poaceae, and Fabaceae were the most dominant families and Therophytes and Hemicryptophytes were the most common life forms. The Irano-Touranian species were the most important chorotypes in this area. The most species fall in the first order of conservatism coefficient classes in unprotected area and no species were seen in the 4th class. The results showed no difference in species richness in the two land uses so in order to investigate the vegetation, the floristic quality index (FQI) was used. The value of (FQI) in protected area was more than unprotected. The results also showed that protected land use with the least human intervention has the most native species, tree crown canopy, biomass, the number of trees per hectare and herbaceous canopy cover.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Floristic
  • Native species
  • Vegetation
  • Zagros
- Abasi, S., H. Zare, S. M. Hosseini & B. Pilehvar, 2015. Study on flora, vegetation structure and chorology of plants in some part of protected area of Oshtorankooh, Lorestan Province, Journal of Environmental Sciences and Technology, 17(1): 125-134. (In Persian)
- Abrari Vajari, K. & G. H. Veiskarami, 2005. Floristic study of Hashtad-Pahlu region in Khorramabad (Lorestan), Pajouhesh va Sazandegi, 18(2): 58-64. (in Persian)
- Addo-Fordjour, P., S. Obeng, A. K. Anning & M. G. Addo, 2009. Floristic composition, structure and natural regeneration in a moist semi-deciduous forest following anthropogenic disturbances and plant invasion, International Journal of Biodiversity and Conservation, 1(2): 21-37.
- Asri, Y. & M. Mehrnia, 2002. Introducing the flora of central part of the Sefid-Kuh protected area, Iranian Journal of Natural Resources Research, 55(3): 363-376. (In Persian)
 - Asri, Y., M. Hasanvand & M. Mehrnia, 2016. A floristic study in Chal-e Kabod Mountain of Alashtar, Lurestan Province, Taxonomy and Biosystematics, 29(4): 51-68. (In Persian)
- Assadi, M. (Ed.).1988-2016. Flora of Iran. Vols. 1-85. Research Institute of Forests and Rangelands press, Tehran. (In Persian)
- Belote, R. T., R. H. Jones, S. M. Hood & B. W. Wender, 2008. Diversity–invasibility across an experimental distur-bance gradient in Appalachian forests, Ecology, 89(1): 183-192.
- Bowers, K. & C. Boutin, 2008. Evaluating the relationship between floristic quality and measures of plant biodiversity along stream bank habitats, Ecological Indicators, 8(5): 466-475.
- Chamberlain, S. J. & H. M. Ingram, 2012. Developing coefficients of conservatism to advance floristic quality assessment in the Mid-Atlantic region, The Journal of the Torrey Botanical Society, 139(4): 416-427.
- Darvishnia, H., M. Dehghani Kazemi, A. H. Forghani & A. A. Kavyani fard, 2012. Study and introducing of flora of the protected area of Manesht and Qalarang in Ilam province, Taxonomy and Biosystematics, 4(11): 47-60. (In Persian).
- Davis, P. H, 1965-1988. Flora of Turkey. Vols. 1-10. Edinburgh University Press, Edinburgh.
- Dehshiri, M. M. & H. Mahdavar, 2016. Alpine flora of some part of Oshtorankuh, Lorestan province, Taxonomy and Biosystematics, 8(26): 29-40 (in Persian).
- Dehshiri, M. M., 2016. Floristic study of Khargushan Mountain, Lorestan province, Taxonomy and Biosystematics, 8(28): 53-68. (In Persian)
- Eshghi Malayeri, B., M. Asgari Nematian, F. Kazemeini & M. M. Dehshiri, 2013. A study of the flora and determination of life forms of plants in Galali iron mine, Journal of Plant Biology, 15(1): 45-57. (In Persian)
- Gerken Golay, M. E., 2013. Assessing the composition and function of hardwood forest herbaceous flora: implications and applications for forest restoration. PhD thesis. Iowa State University. 153 p.
- Ghahreman, A., 1990-1994. Plant systematic: Cormophytes of Iran. Vols. 1-4. Iran University Press, Tehran. (In Persian)
- Ghorbanli, M., F. Asadollahi & M. R. Joharchi, 2009. The introduction to the flora, life forms and plant geographical distribution of Taknar copper mine in Bardaskan (Razavi Khorassan province), Journal of Plant and Ecosystem, 18: 2-16. (In Persian)
- Grubb, P. J., 1977. The maintenance of species-richness in plant communi ties: the importance of the regenerat ion niche, Biological Reviews, 52(1): 107-145.
- Gurevitch, J. & D. K. Padilla, 2004. Are invasive species a major cause of extinctions?, Trends in Ecology and Evolution, 19(9): 470-474.
- Habibi, M., A. Sattarian, M. Ghorbani Nohooji & E. Gholam Alipour Alamdari, 2013. Introduction of floristic, life form and chorology of plants in the ecosystems of Paband national park, Mazandaran province, Journal of Plant Ecosystem Conservation, 1(3): 47-72. (In Persian)
- Haghighi, F., M. Gorgi & M. Shorafa. 2010. A study of the effects of land use changes on soil physical properties and organic matter, Land Degradation & Development, 21(5): 496-502.
- Heidari, M., H. Pourbabaei & S. Atar Roushan, 2011. Natural regeneration of Persian oak (Quercus brantii) between ecological species group in Kurdo-Zagros region, Iranian Journal of Biology, 24(4): 578-592. (In Persian)
- IUCN, 2001. IUCN red list categories and criteria: version 3.1. IUCN species survival commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Jafari, A. & A. Zarifian, 2015. Floristic study of Saverz Mountain in kohgiloyeh and boyerahmad Province, Journal of plant researches (Iranian journal of biology), (28 5): 929- 950. (In Persian)
- Jalili, A. & Z. Jamzad, 1999. Red data book of Iran, a preliminary survey of endemic, rare and endangered plant species in Iran, Research Institute of Forests and Rangelands press, Tehran, 758 p.
- Mahmoodi, M., E. Ramezani, J. Eshaghi-Rad & M. Heidari Rikan, 2015. Floristic study of a gallery forest in northern Zagros (Khan Valley, Urmia, NW Iran), Journal of plant research (Iranian Journal of Biology), 28(4):861-876. (In Persian).
- Mehdi far, D. & Kh. Sagheb-Talebi, 2006. Silvicultural characteristics and site demands of Gall Oak (Quercus infectoria Oliv.) in Shineh, Lorestan province Iran, Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 14(3): 193-206. (In Persian)
- Mehrnia, M. & P. Ramak, 2014. Floristic investigation of Noujian Watershed (Lorestan province), Iranian Journal of Plant Biology, 6(20): 113-136. (In Persian)
- Mirazadi, Z., B. Pilehvar & K. Abrari Vajari, 2017. Diversity indices or floristic quality index: Which one is more appropriate for comparison of forest integrity in different land uses?, Biodiversity Conservation, 26(5): 1087-1101.
- Mirzaii, H., 1998. Effects of forest cover on the floor under pasture in west oak forest (Kermanshah), Journal of Research and Development, 35: 49-55. (In Persian)
- Momeni, M., M. Kalbasi, A. Jalalian & H. Khademi. 2009. Effect of Land Use Shifting and Overgrazing on Loss of Selected Soil Phosphorus Forms in Two Regions of Vanak Watershed, Journal of science and technology of agriculture and natural resources, 12(46): 595-606. (In Persian)
- Nichols, J. D., J. E. Perry & D. A. DeBerry, 2006. Using a floristic quality assessment technique to evaluate plant community integrity of forested wetlands in southeastern Virginia, Natural Areas Journal, 26(4): 360-369.
- Pilehvar, B., S. Kazemi & Z. Veiskarami, 2016. Application of random sampling in Floristic, Chorologic, and Life form studies. Case study: Hashtad- Pahlou forest catchment, Journal of wood and forest science and technology, 23(2): 161-180. (In Persian)
- Radomski, P. & D. Perleberg, 2012. Application of a versatile aquatic macrophyte integrity index for Minnesota lakes, Ecological Indicators, 20: 252-268.
- Raunkiaer, C., 1934. The life forms of plants and statistical plant geography. Larendon, Oxford.
- Rechinger, K. H. (Ed.), 1963-2015. Flora Iranica. Vols. 1-181. Akademische Druck-U Verlagsanstalt, Graz.
- Roberts, M. R., 2004. Response of the herbaceous layer to natural disturbance in North American forests, Canadian Journal of Botany, 82(9): 1273-1283.
- Rocchio, J., 2007. Floristic Quality Assessment Indices for Colorado Plant Communities, Colorado State University press, 245 p.
- Rostami, A., 2012. Flora and plant life forms in natural forests upstream watershed Ivan in Ilam, Journal of Plant Environmental Physiology, 7(28): 48-58. (In Persian)
- Salehzadeh, O., J. Eshaghi Rad & H. Maroofi, 2016. The effect of anthropogenic disturbance on flora and plant diversity in Oak forests of west (Baneh city), Forest Research and Development, 2(3): 219-240. (In Persian)
- Taft, J. B., G. S. Wilhelm, D. M. Ladd &, L. A. Masters, 1997. Floristic quality assessment for vegetation in Illinois: a method for assessing vegetation integrity, Erigenia, 15: 3-95
- Veiskarami, G. H., 2001. Floristic study of Sefid Kouh region in Lorestan. MS Thesis. University of Tehran. Tehran, Iran, 236 p. (In Persian)
- Veiskarami, Z., B. Pilehvar, J. Soosani, G. H. Veiskarami & H. Zeinivand, 2012. Flora, life form and chorology of Perk forest in Lorestan province, Iran, Journal of Natural Ecosystems of Iran, 3(1): 27-38. (In Persian)
- Zohary, M., 1973. Geobotanical Foundation of Middle-East. Vols. 1-2. Department of Botany, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.