تنوع ژنتیکی سیب شرقی (Malus orientalis) در جنگل های هیرکانی ایران با استفاده از نشانگرهای SSR

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

چکیده

سیب شرقی (Malusorientalis) دارای پراکنش وسیع در سرتاسر جنگل­های هیرکانی شمال ایران از مناطق پایین‌بند تا نواحی کوهستانی و شیب‌دار است. برای بررسی تنوع ژنتیکی، نمونه‌های برگ 60 پایه از شش رویشگاه جنگل‌های هیرکانی جمع‌آوری شدند. DNAهای استخراج شده با استفاده از شش آغازگر GD142، GD12، GD147 GD96، GD100 و GD162 به­روش SSR-PCR بررسی شدند. کل آلل­های تکثیر­شده برای چهار آغازگر در این پژوهش، برابر 45 آلل با میانگین هتروزیگوسیتی 39/0 بود. به­طوریکه بیشترین مقدار هتروزیگوسیتی در جمعیت کدیر، اسالم، یوش بالا و یوش میانی (یک) و کمترین مقدار آن نیز مربوط به جمعیت افراتخته، یوش میانی، یوش بالایی و کدیر سوردار (صفر) بود. بیشترین فاصله ژنتیکی  Neiمربوط به جمعیت‌های اسالم و سوردار و کمترین آن مربوط به جمعیت‌های یوش بالایی و اسالم بود. آنالیز واریانس مولکولی تنوع درون و بین جمعیت‌ها را به­ترتیب 97 و سه درصد از کل تنوع نشان داد که بیانگر تنوع درون جمعیتی قابل ملاحظه در جمعیت‌های این گونه است. این پژوهش نشان داد باوجود شرایط رویشگاهی متفاوت و فاصله جغرافیایی زیاد جمعیت‌ها از یکدیگر، سطح تمایز ژنتیکی بین جمعیت‌های مورد پژوهش پایین و هتروزیگوسیتی درون جمعیت‌ها بسیار مشابه با یکدیگر است. این مسئله می‌تواند حاکی از سطح بالای برقراری جریان ژن و تبادل ژنتیکی بین جمعیت‌های سیب جنگلی شمال ایران باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic diversity of wild apple (Malus orientalis Uglitz.) in hyrcanian Forests of Iran by SSR markers

نویسندگان [English]

  • Roya Rostami 1
  • Nasrin Seyedi 2
  • Hamed Yousefzadeh 3
1 M.Sc. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran
2 Asistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran
3 Asistant Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, I. R. Iran
چکیده [English]

Apple (Malus orientalis) has been distributed throughout the Hyrcanian forest from lowland regions to steep and mountainous areas. For evaluation of genetic diversity, leaf materials were collected from 60 individuals of 6 populations. DNA was extracted and studied by six SSR primers: (GD142), (GD12), (GD147), (GD96), (GD100) and (GD162). The results showed that 45 alleles with 0.39 heterozygosity were detected for six primers. The mean of heterozygosity was 0.39 and the lowest (0) and highest amount (1) were observed for (GD100) in “Afratakhte”, “kodir”, “Sourdar”, “Yoush bala”, “Yoush paein” population and for GD162 in “kodir”, “asalem”, “yoush miani” and “yoush paein” populations, respectively. The maximum Nei genetic distance was belonged to “asalem” and “sourdar” populations and the minimum was related to “Yoush bala” and “asalem”. The result of AMOVA indicated that the intra and inter population diversity were 97% and 3%, respectively that indicated significant diversity within population of this species. Because of different habitat conditions and long geographical distance among populations, The low genetic differentiation and similar heterozygosity within populations show high gene flow among populations of Malus orientalis in north of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hardy–Weinberg principle
  • Heterozygosity
  • Microsatelites markers