مقایسه اثر متغیرهای مورفولوژیکی، ارتفاع از سطح دریا و جنس درخت بر تولید سقز بنه (Pistacia atlantica Desf.) در جنگل‌های استان چهار محال و بختیاری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،

2 بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3 کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی برخی متغیرهای تأثیرگذار بر مقدار تولید محصول سقز در جنگل­های استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. به این منظور در دو طبقه ارتفاعی 1600-1200 و 2000-1600 متر از سطح دریا، به­طور تصادفی درختان بنه در طبقات قطری مختلف انتخاب شدند. در هر طبقه ارتفاعی شش طبقه قطری و در هر طبقه قطری پنج تا شش پایه بنه نشانه­گذاری و اطلاعات درختان، شامل قطر برابرسینه، ارتفاع کل، ارتفاع تنه، قطر متوسط تاج و جنس آنها ثبت شد. درختان نشانه­گذاری شده، مورد بهره­برداری قرار گرفته و سقزهای استخراج­شده از درختان به­صورت جداگانه جمع­آوری و توزین شدند. نتایج نشان داد میانگین تولید سقز در جنگل­های استان به­طور متوسط 9/571 گرم است. قطر متوسط تاج، قطربرابر سینه و ارتفاع کل درختان تأثیر معنی­داری را در تولید سقز نشان دادند. جنس درخت نیز تأثیر معنی­داری را بر مقدار تولید سقز نشان داد، به­طوری ­که میانگین تولید سقز در درختان نر 1/608 گرم و درختان ماده 8/435 گرم به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of morphological variables, altitude and tree gender on gum production of Pistacia atlantica in Chaharmahal & Bakhtiari Province forests

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Iranmanesh 1
  • Hassan Jahanbazi 2
  • Mahmoud Talebi 2
  • hamid mahinpour 3
1 Assistant Prof.,Research Division of Natural Resources, Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO
2 Research Division of Natural Resources, Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO
3 Expert of Natural Resources and Watershed Management Department of Chaharmahal and Bakhtiari province
چکیده [English]

This research was performed in order to survey quantitative characteristics of Pistacia atlantica trees on gum production in the forests of Chaharmahal & Bakhtiari Province. At the first step, two elevation classes (1200-1600 m and 1600-2000 m) were choosen and trees selected in different DBH classes. Biometric characteristics of wild pistachio trees such as DBH, crown diameter, total height and bole height were used to assess the impact of gum production on wild pistachio trees. The gum was extracted from selected trees separately and weighted. The results showed that the mean of gum production is 571.9 g in each pistachio tree. Also, significant difference at 5% level between the factors of DBH and total height and at 1% level between crowns diameters were seen. The tree gender also showed a significant effect on the amount of gum production, so that the average production of gum in male and female trees were 608.1 and 354.8 g respectively. The results showed that there is no significant difference between amounts of gum production in different bole height.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altitude
  • Pistacia atlantica
  • Chaharmahal & Bakhtiari Province
  • Gum
  • Morphological variables