بررسی بلوغ مدیریت دانش در ادارۀ کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در ادارۀ کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی و به­صورت پیمایشی، توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نمونه­گیری تصادفی انجام شد. 74 پرسشنامه بر اساس مدل سازمان بهره­وری آسیایی یا APO (که روایی آن با استفاده از پژوهش­های دیگر به اثبات رسیده بود) و طیف پنج طبقه­ای لیکرت تهیه و برای سنجش پایایی آن از آزمون Reliability Analysis و آمارۀ آلفای کرونباخ استفاده شد. اطلاعاتی مانند: زیرساخت فناوری اطلاعات، منابع مالی، آموزش و یادگیری و نوآوری، فرآیندهای کلیدی کار، انگیزه­های تسهیم دانش، آموزش سازمانی، برنامه­های توسعۀ شغلی و غیره مورد پرسش قرار گرفتند. جامعۀ آماری در این پژوهش، کارمندان ادارۀ کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی بوده است. برای تعیین سهم عوامل مؤثر بر مدیریت دانش از روش رگرسیون خطی چندگانه (گام به گام) و نرم­افزار SPSS نسخۀ 23 استفاده شد. نتایج نشان داد "کارکنان" و "یادگیری و نوآوری"، از عوامل مؤثر بر نتایج مدیریت دانش هستند و کارکنان اثر مثبت و معنا­داری بر یادگیری و نوآوری داشته­اند. همچنین، ادارۀ کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، از نظر جایگاه مدیریت دانش، در مرحلۀ توسعه قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the maturity of knowledge management in the Natural Resources Administration of the West Azarbaijan province

نویسندگان [English]

  • Nooshin Vafaei Avval 1
  • Abbas banj Shafiei 2
  • Ahmad Alijanpour 2
1 M.Sc. of Forestry, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran.
2 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran.
چکیده [English]

By paying little attention to the process of organizational growth, the reason of the fall and end of the life-cycle of most organizations, non-update knowledge and data and lack of consistency with the world’s recent condition and on the other side, employees resistance against the change, carelessness of organization's Senior Managers about human capabilities for acquisition and application of up-to-date knowledge and exit of huge part of valuable and practical organizational knowledge because of experienced employee retirement, can be realized. This research aimed for studying factors influencing knowledge management of West Azerbaijan Province Natural Resources Administration. This research has been done in a survey and descriptive-analytical method using random sampling. 74 questionnaires based on The APO model (Its validity was proved by other studies) with Likert's five-option spectrum, were distributed and Reliability Analysis test and Cronbach's alpha statistic were used to determine reliability of the questionnaire. Data like: Information Technology infrastructure, funds, education and learning and innovation, key work processes, knowledge sharing incentives, organizational training, career development programs and etc, were asked by the questionnaire. The statistical population of this research includes employees of West Azerbaijan Province Natural Resources Administration. To determine the contribution of factors affecting knowledge management, multiple linear regression (stepwise) and SPSS23 software were used. Results showed that “employees” and “learning and innovation” are factors affecting knowledge management results and employees have positive and significant effect on learning and innovation. Also, from the point of view of knowledge management maturity, West Azerbaijan Province Natural Resources Administration is in the development phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • Natural Resources Administration
  • Organizational knowledge
  • Personnel
  • West Azarbaijan province