تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص‌های رشدی نهال‌های زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia Mill) در فضای سبز شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جنگلداری، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 استادیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بهبود بازده آب آبیاری از طریق مدیریت کم‌آبیاری یکی از راه‌های مؤثر برای صرفه‌جویی مصرف آب در کشاورزی است. برای بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر تعدادی از شاخص‌های رشد نهال زبان­گنجشک، پژوهشی در دو سال آبی 1395 و 1396 در شهر تهران انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح مختلف آبیاری (50، 75، 100 و 125 درصد نیاز آبی) به‌عنوان عامل اصلی و زمان به‌عنوان عامل فرعی بود که به‌صورت طرح کرت‌های خرد­شده در زمان در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نیاز آبی گیاه با استفاده از روش پیشنهادی فائو در سیستم آبیاری قطره‌ای و روش WUCOLSIII محاسبه شد. نتایج نشان داد که در هر دو سال، آبیاری با سطح 50 درصد نیاز آبی سبب کاهش معنی‌دار ارتفاع، طول شاخه، قطر تاج، فراوانی برگ، شادابی و سطح برگ در مقایسه با تیمار شاهد شد. نیاز آبی با توجه به فصل رشد (بر اساس زمان و مرحله رشد نهال) و دمای هوا از 50 درصد نیاز آبی اولیه تا 100 درصد نیاز آبی اولیه متغیر بود. در مجموع، با بررسی شاخص‌های رشد و شادابی نهال‌های تحت آبیاری و با در نظر داشتن باران مؤثر و بازده آبیاری، آبیاری در سطح 75 درصد نیاز آبی گیاه زبان­گنجشک در عرصه مورد بررسی با روش آبیاری قطره‌ای قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different irrigation levels on growth parameters of ash (Fraxinus rotundifolia Mill) seedlings in green space of Tehran city

نویسندگان [English]

  • Najmedin Delfan Azari 1
  • Teymour Rostami shahraji 2
  • Vahid Gholami 3
  • seyyed Ebrahim Hashemi Garmdareh 4
1 Department of Forestry ,Faculty of Natural Resources, University of Guilan
2 Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Somehsara, I.R. Iran
3 Assistant Prof., Department of Range and Watershed Management, University of Guilan, Somee Sara, Iran
4 Assistant Professor, Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Improvement of the irrigation water efficiency through irrigation management is one of the most effective ways to save water use in the agriculture. The experiment was conducted to evaluation of different irrigation levels on various indicators of growth in ash in 2016 and 2017. The experiment treatments were included irrigation (50, 75, 100 and 125% water requirements) as main factor and time as sub factor that was accomplished in a split plot replicated in time at randomized complete block design with four replications. Irrigation was done with estimated value of irrigation water requirements using FAO equation and WUCOILSIII method. The results showed that in both years irrigation with 50% of plant water requirements resulted in significant decrease in height, shoot length, crown diameter, leaf abundance, succulence and leaf area index in comparison with the control treatment. Results indicated that water demand varied from 50% to 100% basic water requirement due to the growing season (based on time and growth stage of the seedling) and air temperature. Generally, by examining the growth index and succulence of plants under irrigation and considering effective rainfall and irrigation efficiency, irrigation at 75% of basic water requirement in studied field was recommendable as optimal irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaporation and transpiration
  • Green space
  • Irrigation schedule
  • Water requirements